Obowiązek informacyjny

Drogi Użytkowniku,
W związku z obowiawiązującymi od 25 maja 2018 przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osbowych (tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku), jesteśmy zobowiązani zadośuczynić jego wymogom, między innymi poprzez nałożony na nas obowiązek infromacyjny. Chcemy również zapewnić, że zależy nam na zachowaniu należytej prywatności Twoich danych osobowych, jak również realizacji praw nadanych mocą wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionym poniżej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Zespół Muzyczny ROMI, Romana Grzegorek
z siedzibą: ul. Kazimierza Wielkiego 26, 89-100 Nakło nad Notecią.
NIP: 558 166 66 01
Numer telefonu: 724 137 490; 607 576 781

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest:

W zależności od Państwa wygody:

 • Drogą e-mailową poprzez adres: rafal123789@interia.eu
 • Telefonicznie: 724 137 490; 607 576 781
 • Za pośrednictwem poczty polskiej na ww.adres

 

Dane jakie przetwarzamy oraz podstawa prawna ich przetwarzania:

Przetwarzamy dane, które podane zostały w formularzu kontaktowym, umieszczonym na naszej stronie - są to imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, przy zawarciu umowy będziemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz numer konta.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • Uzasadniony interes prawny Administratora, który polega na sprzedaży swoich usług w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
 • Realizacja umowy oraz wykonania jej zapisów (art. 6 ust.1 lit.b RODO)
 • Wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Twoje dane powierzane będą innym podmiotom jedynie w związku z obsługą informatyczną oraz obsługą serwerów naszej strony. Gwarantujemy przy tym, że podmioty te działają na podstawie oraz w zakresie odpowiednich upoważnień, jak również są zobowiązane do zachowania poufności.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane przetwarzane na podstawie formularza kontaktowego w przypadku, gdy nie zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, zostaną usunięte natychmiastowo. Jeżeli zdecydujecie Państwo, że chcecie skorzystać z naszej oferty, przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat

 

Prawa, które Ci przysługują:

 • Prawo dostępu do swoich danych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
 • Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2,3 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO)
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w przypadku art. 6 ust. 1 lit. a – cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku odmowy ich podania, nie będzie możliwe skorzystanie z widniejącego na naszej stronie formularza kontaktowego, jak również skorzystanie z oferowanych przez nas usług ze względu na brak możliwości zawarcia umowy.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, zapraszamy do kontaktu.